Historia

Hjalmar Bergman Samfundet är ett litterärt författarsällskap som stödjer forskning, publicerar skrifter och bedriver programverksamhet om Hjalmar Bergman och hans verk. Det grundades 1958 i det primära syftet att säkra utgivningen av Hjalmar Bergmans samlade skrifter, vilket också lyckades. Initiativtagare var litteraturvetarna Örjan Lindberger och Erik Hjalmar Linder samt författaren och blivande akademiledamoten Johannes Edfelt, som också var redaktör för Samlade skrifter. Senare ordförande har varit radiomannen, folkpartipolitikern och landshövdingen Gunnar Helén, litteraturvetaren professor Kerstin Dahlbäck, chefredaktören och kulturadministratören Anders Clason och hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt. Den sistnämnde efterträddes 2013 av förlagsmannen och lexikografen Peter A. Sjögren.

Teaterbesök, författarkvällar och studiecirklar

Samfundets programverksamhet, huvudsakligen i Stockholm och Örebro, spänner från teater till romanläsning och bokdiskussioner, vid sidan av den mer forskningsinriktade verksamheten och utgivningen. Föredrag, filmvisningar, teaterbesök och medverkan vid bokmässor är bara några exempel.

Skriftserie med tradition

Enligt stadgarna ska samfundet verka för att sprida och fördjupa intresset för Hjalmar Bergman och hans författarskap. Ett sätt att arbeta för detta är att fortsätta med den utgivning som Samfundet haft sedan starten med först årsböcker och sedermera en mer oregelbundet utkommande skriftserie. Våra publikationer håller hög kvalitet och vänder sig både till specialiserade akademiker och till en litteraturintresserad allmänhet. Till den förra kretsen riktar sig en fullständig bibliografi över Bergmans verk, utarbetad av Per-Olof Mattsson vid Stockholms universitet. Den är fritt tillgänglig i digital form på webbadressen http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:557514. Till den senare vänder sig bl.a. Himmel, helvete och galenskap en populär författarantologi med texter av till exempel Kerstin Ekman, Eva Ström och Carl Johan De Geer, och Svartsyn och humor, en samling texter som behandlar de många beröringspunkterna mellan Hjalmar Bergmans och Sven Delblancs författarskap. Med få undantag distribueras Samfundets skrifter gratis till medlemmarna

 

Hjalmar Bergmans samlade brev

Samfundets största projekt de senaste åren har varit den vetenskapliga utgivningen av Hjalmar Bergmans samlade brev med kommentarer. Det har resulterat i fyra digra och vackra volymer, utgivna 2009–2014, del I och II av professorerna Sverker R. Ek och Kerstin Dahlbäck, del III och IV av Kerstin Dahlbäck ensam.