Protokoll från Hjalmar Bergman Samfundets årsmöte  den 6 april 2019 på Ekermanska malmgården , Stockholm

 1. Ordföranden Ingar Beckman Hirschfeldt öppnade mötet.
 2. Det i förväg utskickade förslaget till dagordning (bil 1) fastställdes och att mötet blivit i behörig ordning utlyst konstaterades.
 3. Till ordförande för mötet valdes Ingar Beckman Hirschfeldt och till sekreterare för mötet Inger Hullberg.
 4. Att justera mötets protokoll utsågs Peter A Sjögren och Johan Hirschfeldt.
 5. Den i förväg utsända verksamhetsberättelsen (bil 2) presenterades och kommenterades av ordföranden och kunde sedan läggas till handlingarna.
 6. Den ekonomiska rapporten (bil 3) föredrogs av ordföranden som under året tillika verkat som skattmästare.
 7. Revisionsberättelsen (bil 4) upplästes av revisor Berndt Öhman, godkändes och lades till handlingarna.
 8. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna året.
 9. Till ordförande för 2019 valdes Ingar Beckman Hirschfeldt.
 10. Valberedningens förslag (bil 5) för det kommande verksamhetsåret presenterades varefter årsmötet gick till val. Till ledamöter på två år valdes Gunnel Grundberg, Inger Hullberg, Börje Rosmark och Lasse Zilliacus. Samtliga omval.
 11. Till ny styrelseledamot efter Helena Cho Györki ,som lämnar styrelsen på egen begäran, valdes på två år Karin Englund. Kvarstår som styrelseledamöter efter val 2018 gör Pär Bäckman, Jan Holmquist, Arne Johnsson, Pontus Plaenge Jacobson och Sten Wistrand.
 12. Till revisorer på ett år omvaldes Inger och Berndt Öhman.
 13. Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Lars Molin.
 14. Gunilla Hammarland omvaldes till valberedningen.
 15. Medlemsavgiften för kommande år förblir oförändrad.
 16. Den förra årsmötet tillsatta aktionsgruppen med syfte att försvara Hjalmar Bergmans plats i kommunen kunde konstatera ett visst resultat och fortsätter i samma anda.
 17. Ingar Beckman Hirschfeldt redogjorde för DELS-projektet Sverige läser och Samfundets bidrag till en litterär kanon: Markurells i Wadköping, Chefen fru Ingeborg, Farmor och vår herre och med Vi

Bookar, Rothar och Krokar och Clownen Jac på delad fjärde plats.

 1. Övriga ärenden : Då en gemensam resa för Samfundet till Florens inte längre planeras presenterades i stället dels en idé om att utarbeta en resehandbok med Hjalmar Bergmans foton och adresser som bas dels ett kommande medlemsmöte med utgångspunkt från Kerstin Dahlbäcks och Bertil Forsmans gamla radioprogram om Florens.

Ett förslag från Peter A Sjögren om gemensamt besök i Stadra i sommar för att se Hjalmar och vår Herre av Ylva Eggehorn möttes med entusiasm.

Flera spännande uppslag och programförslag ventilerades och i denna goda anda kunde ordföranden avsluta mötet och tacka alla närvarande.

Själv avtackades hon av Pär för att hon så outröttligt och entusiastiskt  leder verksamheten och håller liv i intresset för Hjalmar Bergman och hans verk.

 

Stockholm den 5 april 2019

______________________                        _______________________

Ingar Beckman Hirschfeldt                         Inger Hullberg,     ordförande                                                  sekreterare  Justeras:

_________________________                    _____________________

Peter A Sjögren                                            Johan Hirschfeldt