Protokoll från årsmötet den 9 april 2017 på biografen Roxy i Örebro

 

 1. Ordföranden Ingar Beckman Hirschfeldt öppnade mötet.
 2. Det i förväg utskickade förslaget till dagordning (bil.1) fastställdes.
 3. Till ordförande för mötet valdes Ingar Beckman Hirschfeldt och till sekreterare för mötet Inger Hullberg.
 4. Att mötet blivit i behörig ordning utlyst konstaterades.
 5. Att justera mötets protokoll utsågs Pär Bäckman och Börje Rosmark.
 6. Den i förväg utsända verksamhetsberättelsen (bil.2) upplästes av ordföranden.
 7. Kassaförvaltaren föredrog den ekonomiska rapporten (bil.3.)
 8. Revisionsberättelsen (bil 4) lästes upp av Dan Danielsson, godkändes och lades till handlingarna. Revisorerna Dan Danielsson och Inger Öhman passade på att ge en eloge till kassaförvaltaren Clas Jackert för hans föredömligt hållna pärm med verifikationer och kvitton.
 9. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna året.
 10. Till ordförande för 2017 valdes Ingar Beckman Hirschfeldt.
 11. Valberedningens övriga förslag (bil.5) presenterades av Brita Molin varefter årsmötet gick till val. Till ledamöter på två år valdes Gunnel Grundberg, Inger Hullberg, Börje Rosmark, Lasse Zilliacus (alla omval) samt efter Anna Wolodarski, som på egen begäran lämnar styrelsen, Helena Cho Györki. Efter val 2016 kvarstår Pär Bäckman, Jan Holmquist, Clas Jackert, Arne Johnsson och Sten Wistrand ett år.
 12. Till revisorer på ett år utsågs Inger Öhman (omval), Berndt Öhman (nyval) och som suppleant Lars Molin. Dan Danielsson och Anita Danielsson hade undanbett sig omval.
 13. Peter A. Sjögren och Brita Molin omvaldes som valberedning.
 14. Medlemsavgiften för kommande år (2018) förblir oförändrad: 300 kr för enskild medlem, 100 kr för familjemedlem boende på samma adress, 100 kr för studerande samt 3000 kr för ständigt medlemskap.
 15. En förteckning över Samfundets boklager har sammanställs av Jan Holmquist och ordförande meddelade att den kommer att finnas tillgänglig på hemsidan. Böckerna är till salu för medlemmarna och priset är 100 kr per volym.
 16. Ingar Beckman Hirschfeldt framförde styrelsens tack till Anna Wolodarski och till paret Danielsson för deras insatser för Hjalmar Bergman Samfundet. Därefter avslutade hon mötet.

 

Örebro den 9 april 2017

_____________________            ____________________

Ingar Beckman Hirschfeldt           Inger Hullberg

 

Justeras:  ________________                  ____________________

Pär Bäckman                             Börje Rosmark