Protokoll från årsmötet på Örebro Läns Museum den 14 april 2018

 1. Ordföranden Ingar Beckman Hirschfeldt öppnade mötet.
 2. Det i förväg utskickade förslaget till dagordning (bil 1) fastställdes,sedan Clas Thor, Agneta Ljung och Inger Hullberg anmält ärenden under punkten övriga frågor.
 3. Att mötet blivit i behörig ordning utlyst konstaterades.
 4. Till ordförande för årsmötet valdes Ingar Beckman Hirschfeldt och till sekreterare Inger Hullberg.
 5. Att justera mötets protokoll utsågs Börje Rosmark och Pär Bäckman.
 6. Den i förväg utsända verksamhetsberättelsen (bil 2) presenterades och kommenterades av ordföranden.
 7. Den ekonomiska rapporten (bil 3) föredrogs i skattmästarens frånvaro av ordföranden.
 8. Revisionsberättelsen (bil 4) upplästes av revisor Inger Öhman, godkändes och lades till handlingarna.
 9. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna året.
 10. Till ordförande för 2018 omvaldes Ingar Beckman Hirschfeldt.
 11. Valberedningens förslag (bil 5) för det kommande verksamhetsåret presenterades varefter årsmötet gick till val. Till ledamöter på två år valdes Pär Bäckman, Jan Holmquist, Arne Johnsson och Sten Wistrand (samtliga omval) samt (nyval efter Clas Jackert, som lämnar styrelsen på egen begäran) Pontus Plaenge Jacobson. Efter val 2017 kvarstår Helena Cho Györki, Gunnel Grundberg, Inger Hullberg, Börje Rosmark och Lasse Zilliacus ett år.
 12. Till revisorer på ett år valdes Inger Öhman och Berndt Öhman (båda omval) och till revisorssuppleant på ett år omvaldes Lars Molin.
 13. Peter A Sjögren och Brita Molin lämnar båda sina uppdrag. Till valberedning valdes Gunilla Hammarland och styrelsen fick av årsmötet i uppdrag att i god tid före nästa års årsmöte fylla vakansen efter den andre ledamoten.
 14. Medlemsavgiften för kommande år förblir oförändrad: 300 kr för enskild medlem, 100 kr för familjemedlem boende på samma adress, 100 för studerande samt 3000 kr för ständig medlem.
 15. Clas Thor väckte frågan om hur Samfundet kan agera för att påverka kommunen att ta hand om Hjalmar och Stina Bergmans boksamling i fortsättningen samt om Hjalmar Bergman museets framtid.

Årsmötet beslutade att bilda en aktionsgrupp med  Pär Bäckman, Gunilla Hammarland, Arne Johnsson, Clas Thor och Sten Wistrand . Samman- kallande är Clas Thor. Första uppgift för gruppen blir att ta hand om födelsedagsfirandet den 19 september, då ett aktionsmöte med inbjudna beslutsfattare föreslogs.

Agneta Ljung uppmanade styrelsen att agera för att få fram en lämpligare presentation av Hjalmar Bergman än ”från retad tjockis till firad författare” som man idag kan läsa på kommunens hemsida.

Den ryska författaren och forskaren Tatiana Tjesnokova har våren 2018 publicerat Sagor av Hjalmar Bergman på ryska, vilket en av Samfundets sympatisörer gjort oss uppmärksamma på.

 1. Ingar Beckman Hirschfeldt hälsade från avgående skattmästaren Clas Jackert och tackade honom inför oss för hans insatser.

Så tackade hon det tjugotal medlemmar som samlats för deras intresse och avslutade mötet innan premiären på Kungsköping versus Wadköping-Fredrika Bremer möter Hjalmar Bergman ägde rum.

Örebro den 14 april 2018

 

____________________                            ______________________

 

Ingar Beckman Hirschfeldt                         Inger Hullberg

 

 

 

 

Justeras:

 

 

 

 

____________________                             _______________________

 

 

Pär Bäckman                                                Börje Rosmark