Verksamhetsberättelse för 2020

Samfundets styrelse har sedan det digitala årsmötet den 25 april 2020 bestått av Ingar Beckman Hirschfeldt (ordförande/skattmästare) Pär Bäckman, Karin Englund, Gunnel Grundberg, Inger Hullberg (sekreterare), Jan Holmquist, Arne Johnsson, Pontus Plænge Jacobsson, Börje Rosmark, Sten Wistrand och Lasse Zilliacus. Revisorer har varit Inger Öhman och Berndt Öhman med Lars Molin som revisorssuppleant. Valberedningen har bestått av Gunilla Hammarland.

Hjalmar Bergman Samfundet är medlem av DELS, De litterära sällskapens samarbetsnämnd. Kontaktperson har varit Ingar Beckman Hirschfeldt. Resultatet av satsningen på en gemensam läsgrund resulterade under hösten i en fin pocketbok Sverige läser.

Medlemsavgiften har varit 300 kr för enskild medlem, 100 kr för familjemedlem liksom för studerande samt 3000 kr för ständigt medlemskap. Det ekonomiska utfallet av verksamhetsperioden framgår av balans- och resultaträkningen. Samfundet hade vid årets slut 150 medlemmar varav 2 nya och 60 ständiga medlemmar.

Styrelsen har endast haft ett protokollfört möte, den 16 februari, under verksamhetsperioden med anledning av pandemin. Kontakter har skötts löpande per mejl.

Årsmötet daterat 25 april 2020 genomfördes digitalt med utskick till samtliga medlemmar. Protokollet ligger på hemsidan.

Program 

Den 20 februari: Litterär salong hemma hos Ingun och Lasse Zilliacus där vi samlades kring Markurells i Wadköping med utgångspunkt i Inger Borgströms nya bok Den determinerade Markurell. Hennes föredrag ackompanjerades av högläsning ur romanen av Pontus Plænge. Paret Zilliacus serverade en fin buffé för det facila priset 50 kr per person. Detta var innan pandemin. Övriga fyra program inställdes under våren. liksom besöket på föreställningen av Dollar på Stadra teater.

En paus i pandemin tillät oss att fira Hjalmar Bergmans födelsedag den 19 september i Wadköping i samverkan med kommunen. I den luftiga teaterladan med avstånd fick vi lyssna till Hjalmar Bergmans sagor som framfördes under ledning av Pär Bäckman av Anita König, Pontus Plænge, Gunilla Orvelius, Agneta Ljung, Inger Hullberg och A-L Schollin.

På teaterladans vägg kunde vi skåda den textilapplikation Gästabud med tema Johan Markurells studentmiddag av konstnären Gunna Möllerström från 1968, som samfundet överlämnade till Wadköping förra året.

Bokcirkelmöte hölls i Örebro i december om Swedenhielms.

Övrigt

Kerstin Dahlbäck och Harriet Fyrberg har ju samfundets uppdrag att se till att ett antal av Hjalmar Bergmans fotografier som finns deponerade på Stockholms universitetsbibliotek, men som är i Samfundets ägo, digitaliseras. Till sin hjälp har de Jan Biberg som hittills digitaliserat 298 fotografier (75 kr styck). Samfundet som använt delar av sitt sparkonto för detta har fått bidrag från Svenska Akademien på 30 000 kr för att täcka dessa kostnader.

Hjalmar Bergman Samfundet har en hemsida http://hjalmarbegmansamfundet.se  och en grupp på Facebook Hjalmar Bergman och hans vänner.

För styrelsen  

Ingar Beckman Hirschfeldt                               Inger Hullberg