Årsmötesprotokoll

Hjalmar Bergman Samfundet har idag den 25 april 2020 avslutat sitt årsmöte som genomförts post och mejl till samtliga medlemmar. Förslag på justeringspersoner har inkommit. Synpunkter har inkommit som nu protokollförs.

Protokoll:

§ 1 Ordföranden Ingar Beckman Hirschfeldt öppnade mötet.

§ 2 Dagordning (bil 1) fastställdes och mötet beslöt att mötet blivit i behörig ordning utlyst.

§ 3 Till ordförande för mötet valdes Ingar Beckman Hirschfeldt tillika sekreterare

§ 4 Att justera mötets protokoll utsågs Peter A. Sjögren och Svante Eriksson

§ 5 Verksamhetsberättelsen (bil 2) lades till handlingarna.

§ 6 Den ekonomiska rapporten (bil 3) presenterades.
Peter A Sjögren framförde: ”Jag godkänner årsmötesprotokollet med två påpekanden: i den ekonomiska redovisningen saknas tillgångssidan i balansräkningen, och enligt verksamhetsberättelsen skulle två styrelsemöten ägt rum samma dag, vilket knappast stämmer. Jag föreslår mig själv som justerare.”
Ordföranden svarade: När det gäller de dubbla styrelsemötena så var de två möten samma dag varav ett var ett konstituerande möte.
När det gäller det andra påpekandet framförde våra revisorer genom Berndt Öhman följande:
Vi föreslår några förändringar inför nästa års redogörelse. De avser den sammanfattande redovisningen av räkenskaperna i några få punkter med delvis nya rubriker.
1. Ingående saldo från föregående år (alltså de pengar som finns hos samfundet vid årets början).
Om pengarna finns på flera ställen – som plusgiro och sparkonto – bör dessa redovisas men ingående saldo är totalsumman. Ingående saldot är för år 2019 kapitalet i plusgirot och sparkontot, dvs 19.346 kr + 30.000 kr = 49.346 kr.
2. Samfundets intäkter under 2019.
Till intäkter hör, förstås, medlemsavgifter. Det gäller även förskott på medlemsavgifter (som är intäkter under 2019) men dessa bör, som gjorts, särredovisas så att man vet.
En överföring från ett konto till ett annat bör inte redovisas som intäkt men själva överföringen på 15.000 kr från sparkontot (till pg) kan redovisas. Det har också gjorts.
Alltså intäkter för 2019: 52.265 kr – 15.000 kr + 1900 kr = 39.165 kr.
3. Samfundets utgifter under 2019
Inga förslag till ändring: 63.571 kr.
4. Periodens resultat för2019
Intäkter på 39.165 minus utgifter på 63.571 kr ger – 24.406 kr.
5. Utgående saldo till nästa år
Detta saldo avser de tillgångar som finns hos samfundet vid årets slut. Ingående saldo plus årets resultat, dvs 49.346 kr – 24.406 kr = 24.940 kr.
Delposter bör redovisas – som plusgiro och sparkonton – men själva saldot är summeringen av dessa delposter.
En redovisning för år 2019 skulle då se ut så här i slutlig sammanfattning (jag bortser från ören):
Ingående saldo: 49.346 kr
Intäkter: 39.165 kr.
Utgifter: 63.571 kr
Periodens resultat: -24.406 kr
Utgående saldo: 24.940 kr

Peter A Sjögren godtog förslaget att förtydliga redovisningen på detta sätt till nästa års redovisning. Och resultat-och balansräkningen för 2019 fastställdes.

§ 7 Revisionsberättelsen (bil 4) godkändes och lades till handlingarna.

§ 8 Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 9 Till ordförande för 2020 valdes Ingar Beckman Hirschfeldt.

§ 10 Enligt valberedningens förslag (bil 5) valdes Pär Bäckman, Jan Holmqvist, Arne Johnsson, Pontus Plaenge och Sten Wistrand för två år som ledamöter av samfundets styrelse. Samtliga omval.
Kvarstår gör Karin Englund, Gunnel Grundberg, Inger Hullberg, Börje Rosmark och Lasse Zilliacus.

§ 11 Till revisorer på ett år omvaldes Inger och Berndt Öhman.

§ 12 Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Lars Molin.

§ 13 Gunilla Hammarland omvaldes till valberedningen.

§ 14 Medlemsavgiften för kommande år förblir oförändrad.

§ 15 Meddelades att Samfundet har fått ett bidrag på 30 000 kr från Svenska Akademien för digitaliseringsprojektet med Hjalmar Bergmans fotografier som Kerstin Dahlbäck och Harriet Furberg håller i.

Stockholm i april 2020

______________________
Ingar Beckman Hirschfeldt

Justeras:

_________________________ _______________________________
Peter A. Sjögren B. Svante Eriksson