Hjalmar Bergman Samfundet

Berättelse för verksamhetsperioden 1 juli 2013–31 december 2014

 

Vid årsmötet 21 september 2013 antogs nya stadgar, vilka bland annat innebär att verksamhetsåret ändras till kalenderår. Övergångsvis förlängdes därför det pågående verksamhetsåret 2013/14 med sex månader till utgången av år 2014.

Samfundets styrelse har sedan årsmötet bestått av Peter A. Sjögren (ordförande), Kerstin Dahlbäck, Dixie Ericson, Jan Holmquist, Inger Hullberg (sekreterare), Clas Jackert (skattmästare), Arne Johnsson, Åsa Mälhammar, Sonja Svensson, Sten Wistrand, Lasse Zilliacus. Revisorer har varit Dan Danielsson och Clas Thor. Valberedningen har bestått av Johan Hirschfeldt (sammankallande) och Agneta Ljung.

Hjalmar Bergman Samfundet är medlem i DELS, De litterära sällskapens samarbetsnämnd. Kontaktperson med DELS är Peter A. Sjögren som även är ledamot av DELS:s styrelse.

Medlemsavgiften har varit 300 kronor för enskild medlem, 100 kronor för familjemedlem liksom för studerande samt 3 000 kronor för ständigt medlemskap. Det ekonomiska utfallet av verksamhetsperioden framgår av balans-och resultaträkningarna. Samfundet hade vid periodens slut 165 medlemmar.

Samfundets styrelse har sammanträtt 10 gånger under verksamhetsperioden.

Årsmöte ägde rum lördagen den 21 september 2013 på Örebro universitetsbibliotek. Drygt 20 medlemmar deltog. Ordföranden Johan Hirschfeldt samt styrelseledamöterna Peter Alsbjer, Anders Clason, Göran Everdahl, Brita Molin och Johan Rosell hade undanbett sig återval. På valberedningens förslag valdes till ny ordförande Peter A. Sjögren. Som ledamöter i styrelsen omvaldes på två år Clas Jackert, Sonja Svensson och Sten Wistrand; Dixie Ericson, Jan Holmquist och Arne Johnsson nyvaldes på två år och Lasse Zilliacus nyvaldes på ett år. Till revisorer omvaldes Clas Thor och nyvaldes Dan Danielsson. Till valberedning utsågs Agneta Ljung (omval) och Johan Hirschfeldt (nyval). Förslaget till nya stadgar, som antagits i en första läsning vid årsmötet 2012, antogs i en andra läsning och har därmed ersatt stadgarna från 1958.
Efter årsmötesförhandlingarna höll Sten Wistrand föredrag under rubriken ”’Men barn i en stat, en modern stat, det är ett oting’. Hjalmar Bergman och det moderna samhället”. I samband med årsmötet invigdes också på universitetsbiblioteket en Hjalmar Bergman-monter med böcker och föremål med anknytning till författaren.

Den viktigaste händelsen under verksamhetsperioden var utan tvivel fullbordandet av utgivningen av Hjalmar Bergmans brev genom att den fjärde och avslutande volymen ”Brev IV” utkom i månadsskiftet februari/mars 2014 med Kerstin Dahlbäck som utgivare. Samfundet uppmärksammade detta med två program. Först ett releaseevemenang på Nedre Manilla den 19 februari med Albert Bonniers förlag som värd och med anföranden av Kerstin Dahlbäck, förläggaren Hans Isaksson, styrelseledamoten Arne Johnsson och ordföranden Peter A. Sjögren. Ett trettiotal medlemmar deltog och kunde hämta ut sina exemplar av boken. Den 20 mars ordnades ett offentligt program på och i samarbete med ABF i Stockholm, där Kerstin Dahlbäck, Hans Isaksson, Peter A. Sjögren, författaren Astrid Trotzig och förra styrelseledamoten Signe Westin hade valt ut var sitt brev som de läste och kommenterade var och en på sitt personliga sätt. Ca 20 åhörare.

Övriga program

21 januari 2014: Videovisning i Stockholm av Lennart Ehrenborgs Florensfilm ”Mitt hjärtas stad” från 1963. Conny Svensson och Malin Wahlberg introducerade tv-filmen och Kerstin Dahlbäck ledde diskussionen efteråt. Ca 20 deltagare.

27 april 2014: Föreställning av ”Swedenhielms” på Östgötateaterns scen i Norrköping med Sven Wollter i huvudrollen. 19 deltagare hade gruppbokats av Samfundet. Förutom att se föreställningen fick de dessförinnan höra regissören Pontus Plaenge berätta om uppsättningen och sina tankar bakom den.

18 september och 3 december 2014: Videovisning i Örebro resp. Stockholm av tre korta tv-filmer baserade på verk av Hjalmar Bergman, ”Kan ni bota mig doktor”, ”Kärlek genom ett fönster” och ”Bakom masker”. Sten Wistrand introducerade filmerna. I Örebro 7 deltagare, i Stockholm drygt 30.

Styrelsen har satsat på att göra Hjalmar Bergman Samfundet mer synligt utåt. En riktig webbplats, hjalmarbergmansamfundet.se, som har ersatt den tidigare bloggen, lanserades i juni 2014. Där finns utförlig information om både författaren Hjalmar Bergman och om Samfundet, ett fotogalleri och ett arkiv med gamla blogginlägg. Ny information publiceras fortlöpande, och det finns ett kontaktformulär genom vilket besökare kan sätta sig i förbindelse med Samfundet.
Samfundets mest resurskrävande arrangemang under perioden var deltagandet i Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg 25–28 september 2014. Genom att montern i de litterära sällskapens kvarter delades med Delblancsällskapet kunde kostnaderna ändå begränsas. För ändamålet lät styrelsen dels tillverka en s.k. rollup med stort foto av författaren och texten ”Välkommen till Hjalmar Bergman Samfundet”, dels trycka en liten folder med information om författaren och om Samfundet. Båda dessa kan naturligtvis nyttjas i den fortsatta verksamheten. Gensvaret från publiken får sägas ha varit hyggligt; många foldrar delades ut, böcker såldes för drygt 500 kr. och fyra nya medlemmar värvades. I montern tjänstgjorde Peter A. Sjögren, Inger Hullberg, Kerstin Dahlbäck och Lasse Zilliacus (den sistnämnde även som representant för Delblancsällskapet). Kerstin Dahlbäck höll också ett föredrag på De litterära sällskapens scen: ”Bakom masker. Hjalmar Bergman som brevskrivare”. I samarrangemang med Delblancsällskapet talade Lars Lönnroth om ”Hjalmar Bergmans USA och Sven Delblancs”.

Den 24–25 oktober deltog Kerstin Dahlbäck som representant för Hjalmar Bergman Samfundet i ett symposium på Sigtunastiftelsen med rubriken ”Karlfeldt & Co – den förlorande generationen?”, om det litterära kulturarvets allt svagare ställning i skolan, på universiteten och i kulturdebatten.

Slutligen kan nämnas att Samfundet under året, genom tillmötesgående av styrelseledamoten och fritidsantikvaristen Jan Holmquist, har samlat hela sitt bestånd av böcker på ett ställe, nämligen i dennes boklager i Årsta. Därmed har en långvarig otillfredsställande situation förts till ett tillfredsställande slut.

 

Verksamhetsberättelsen fastställd genom styrelsebeslut onsdag 4 februari 2015.

 

För styrelsen

 

Peter A. Sjögren                                       Inger Hullberg
Ordförande                                              Sekreterare