2012-09-17

En elektronisk publicering ”Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930” har gett bl.a. Hjalmar Bergman Samfundet anledning att skriva ett brev till Rektor vid Umeå universitet. Det skedde i juni. Därefter fick Samfundet ett svar av överbibliotekarien vid universitetet.

Samfundet förbereder nu ett ytterligare brev till universitetet i saken.

Samfundets junibrev lyder:


Stockholm den 4 juni 2012
Rektor vid Umeå universitet
För kännedom:
Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
Riksbankens Jubileumsfond
Svenska Akademien
Vetenskapsrådet
Professor em. Sverker R. Ek
Vi är tre parter som samverkar enligt ett nu gällande förlagsavtal i ett projekt med utgivningen av Hjalmar Bergman Brev (planerad i 4 volymer). Del I – III har utgivits år 2009, 2011, resp. 2012 och arbetet med den avslutande volymen, del IV, slutförs nu inför utgivning under år 2013. Förorden till de tre utgivna volymerna ger närmare upplysningar om projektet. En tidigare fjärde avtalspart, professor em. Sverker R. Ek, har varit en av de två redaktörerna vid utgivningen av del I – II.
Nyligen har Umeå universitet elektroniskt publicerat en databas ”Hjalmar Bergman Korrespondenser 1900 – 1930”. Hjalmar Bergman Samfundet (samfundet), Albert Bonniers Förlag (förlaget) och Kerstin Dahlbäck (redaktören) har nu kunnat ta del av denna publikation. I fråga om våra roller och uppgifter kan följande upplysas.
Samfundets roll i utgivningsprojektet har varit och är att vara initiativtagaren och att initiera anslagssökande eller att i eget namn söka anslag för projektet (se även Hjalmar Bergman Brev I s. 10 och 66). Vidare publiceras verket också i samfundets skriftserie. Förlaget har givetvis utgivarens sedvanliga roll i alla de avseenden som gäller tryckta skrifter. Redaktören bär vetenskapligt ansvar särskilt för sina bidrag till verket men har också ett medansvar för helheten i en publikation av detta slag när flera redaktörer ska samverka.
Vi tre parter – samfundet, förlaget och redaktören – har nu valt att här tillskriva Umeå universitet. I det följande framför respektive part inom ramen för sina respektive nu angivna uppgifter och ansvarsområden till universitets ledning följande upplysningar och synpunkter i anledning av den elektroniska publiceringen. Även om där lämnas uppgifter om ett ansvarigt utgivarskap så kan det konstateras att någon ansvarig utgivare för publiceringen inte finns angiven i det hos Myndigheten för radio och tv förda tillståndsregistret. Därmed framstår universitetet och dess ledning som rätt adressat i detta ärende.
Sverker R. Ek har länge deltagit i den omfattande process som bestått i den av samfundet initierade och nu snart slutförda utgivningen av verket Hjalmar Bergman Brev.  Nätpublikationen Hjalmar Bergman Korrespondens 1900–1930 har dock endast kort före dess publicering aviserats och då bara till en av oss tre parter, förlaget.
Presentationstexten till nätpublikationen ger anledning till kritiska kommentarer. Där lämnas inte upplysningar om hur det ursprungliga projektet initierats och organiserats. Det är från detta projekt som nätpublikationen kan sägas i sak ha avknoppats. Vi har ett bestämt önskemål om att information om dessa närmare förhållanden snarast tillförs nätpublikationen.
Hjalmar Bergman Samfundet har sålunda sedan det grundades 1959 varit inriktat på och bedrivit arbete för att Hjalmar Bergmans brev ska kunna publiceras.  Under åren har en rad korrespondenser tryckts i samfundets årsböcker för att förbereda en samlad utgåva. Ett avgörande steg mot en sådan togs då fru Birgit Bonnier tog kontakt med samfundets dåvarande ordförande, Kerstin Dahlbäck, för en donation till samfundet av det omfattande Hjalmar Bergman-arkivet. Detta är av samfundet deponerat i Stockholms universitetsbibliotek.  I samband med donationen ansökte samfundet i början av 1990-talet med framgång hos Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet om medel för ”Inventering och katalogisering” av arkivet. Efter slutförd katalogisering var det naturligt att åter söka medel hos HSFR, denna gång till utgivning av Hjalmar Bergmans samlade brev. Denna ansökan hade Sverker R. Ek som huvudsökande och Kerstin Dahlbäck, som även då också var samfundets ordförande, som medsökande. Medel utgick – med undantag för en mindre summa till Annika Wilson – endast till Kerstin Dahlbäck, som inventerade, fördelade, (tillsammans med Wilson) skrev in huvudparten av breven och påbörjade kommentararbetet. Avdrag för overhead-kostnader gick till Umeå universitet. Projektmedlen slutrapporterades före utgången av det förra seklet. 
   
Riksbankens Jubileumsfond beviljade nya medel för projektet 2002; dessa hade sökts av Sverker R. Ek och kom också att i huvudsak disponeras av honom och hustrun Marianne Ek inom ramen för projektet. Fonden har sedan gett ytterligare bidrag.
I ingressen till nätpublikationen anges dess finansiärer: dåvarande Humanistisk-Samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Helge Ax:son Johnsons stiftelse och Svenska Akademien. De nämnda finansiärerna har, enligt presentationen, ”tilldelat medel för genomförandet av projektet och publiceringen av Hjalmar Bergman brev”. Den citerade formuleringen kan jämföras t.ex. med den som återfinns på Riksbankens Jubileumsfonds hemsida under rubriken ”Utgivning av Hjalmar Bergmans brev”. Där talas inte om någon nätpublicering utan om en utgivning ”i tre eller fyra volymer”, dvs. i stället om ett bokprojekt. För detta har förlaget också tillförts jubileumsfondmedel. Vidare har samfundet sökt och fått tryckningsbidrag av Vetenskapsrådet.
Presentationstexten föranleder vidare våra följande kommentarer som också bör föranleda ändringar av texten.
1) Det bör anges att nätpubliceringen är baserad också på dels det omfattande inventerings-, inskrivnings-, etablerings- och kommenteringsarbete som utförts inom det anslagsfinansierade projektet med utgivning av Hjalmar Bergmans brev. Breven från 1900–1915 med kommentarer har därmed i praktiken lyfts in från den utgåva (del I och II) på Albert Bonniers Förlag som är ett resultat av detta projekt. Uppgiften i presentationstexten att: ”Textinsamling, textgranskning av utskrifterna mot original, upprättande av register samt kommentararbetet till de i projektet ingående breven har genomförts av professor emeritus Sverker R. Ek och fil. mag. Marianne Ek” är ofullständig. En stor del av arbetet har under olika faser i bokprojektet nämligen utförts av i presentationstexten inte namngivna personer med ansvar för bokutgivningen av Hjalmar Bergmans samlade brev. Sålunda underlåts omnämnande av  prof. em. Kerstin Dahlbäck, andra medlemmar i Hjalmar Bergman Samfundets styrelse och redaktörer på Bonniers förlag (jfr Brev I s. 66, Brev II s. 14 och Brev III s. 17). Se om detta vidare under punkt 4).
2) På nätpublikationens huvudsida (http://www.hjalmarbergman.se/) fanns vid sökning den 15 maj 2012 en länk till adressen http://www.hjalmarbergman.se/brev_litteratur_hjalmarbergman.php som öppnade ett dokument, försett med universitetets logotype, med rubriken ”Förteckning över tidigare publicerade och kommenterade brev”. I den förteckningen fanns bl.a. de två första delarna av Hjalmar Bergman Brev medtagna. Del III, som då utgivits, borde vid denna tidpunkt rätteligen också ha lagts till denna förteckning.
Vid sökning senare, den 2 juni 2012, kan emellertid den angivna förteckningen inte längre nås via nätpublikationens huvudsida – det finns inte någon länk kvar. Förteckningen är dock fortfarande sökbar direkt, utanför nätpublikationen, på den nyss angivna www.-adressen. Därför bör förteckningen tillföras uppgift också om Del III. Vi antar dock att universitetet inte längre anser sig vara rätt adressat för detta önskemål (även om dokumentet fortfarande är försett med universitetets logotype) men vill likväl nämna detta förhållande.
3) Av nätpublikationen framgår att den avser Hjalmar Bergmans brev enbart till vänner och samtida kulturpersonligheter och att familjebreven inte tagits med. Att familjebreven uppgår till drygt 700 och att huvuddelen av dem är utgivna och kommenterade i tryckt form anges inte. Vidare saknas i nätpublikationen ett mindre antal brev till adressaterna Greta Bonnier, Tor Bonnier, KO Bonnier, Mauritz Stiller och Ture Nerman.
4) Erfarenheten från projekt kring brevutgivning är att risken för felaktigheter när det gäller datering, etablering, montering och faktauppgifter är stor. Sådana felaktigheter iakttogs också i samband med de omfattande dubbelkontroller av Sverker Eks material som utfördes av bl.a. Kerstin Dahlbäck inför förlagets utgivning av Brev I och II. Det kan nu konstateras att resultaten av dessa dubbelkontroller – eller med andra ord dessa rättelser av felaktigheter – har man tillgodogjort sig i nätpublikationen. Sådan motsvarande dubbelkontroll har naturligtvis inte gjorts, inom ramen för bokprojektet, i fråga om de brev från åren 1916 – 1930 som nu nätpublicerats, en omständighet som kan vara värd att beakta vid en kvalitetsbedömning av nätpublikationen.
Sammanfattningsvis: Umeå universitets nätpublikation av ”Hjalmar Bergman Korrespondenser 1900–1930” uppvisar brister i fråga om kraven på vedertagen god sed inom förlagsvärlden resp. vetenskapssamhället. Detta bör ge universitetet anledning till åtgärder.
Stockholm den 4 juni 2012
                       
Johan Hirschfeldt                         Hans Isaksson
Ordförande i                                Ansvarig för brevutgivningen
Hjalmar Bergman Samfundet      Albert Bonniers Förlag                        
Stockholmsvägen 74                    Kapellgränd 17
182 74 STOCKHOLM                116 25 STOCKHOLM
Kerstin Dahlbäck, prof.em.
Redaktör för Hjalmar Bergman Brev
Lill–Jans Plan 5
114 25 STOCKHOLM


Och universitetsbibliotekariens svar lyder så här:

Avskrift
Umeå universitet             Dnr 190-1491-12
(logotype)                      Datum 2012-06-21
Hjalmar Bergman Samfundet
Ansvarig för brevutgivningen/Albert Bonniers förlag
Redaktör Hjalmar Bergman Brev
Kopia: Prof. Em.
Sverker R. Ek
Elektronisk publicering av Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900 – 1930 (www.hjalmarbergman.se)
Ni har i brev den 4 juni 2012 tillskrivit Umeå universitet med anledning av publiceringen av rubricerad databas. Följande ska anföras:
Er skrivelse vänder sig till rektor vid Umeå universitet då det, som det förstås, inte finns någon registrerad ansvairg utgivare i tillståndsregistret hos Myndigheten för radio och tv.
Den angivna websidan ligger inte under Umeå universitets domän. Umeå universitet har inte deltagit i publiceringen av denna databas och har inte heller något inflytande eller ansvar för dess innehåll. Universitetet har inte medverkat till denna publicering på annat sätt än genom att universitetets enhet HUMlab varit tekniskt behjälplig vid upprättandet av webplatsen. Denna medverkan har skett på konsultbasis och som ett led i HUMlabs metodutveckling av det digitala kulturarvet men inte inneburit något inflytande eller ansvar över dess innehåll.
HUMlab anlitades för detta uppdrag av professor emeritus Sverker R. Ek och Marianne ek som, såvitt Umeå universitet förstår, ansvarar för denna publicering av materialet i databasen som en del av en kommande deposition av Sverker R. Eks handlingar för upprättande av ett personarkiv. Detta för arkivering, ej för publicering. Det innebär inte heller något inflytande eller ansvar för innehållet i databasen.
Websidan kan med den utformning den givits idag förvisso tolkas som att Umeå universitet står bakom den, bl a då universitetets logotype återfinns på sidan. Vi kommer omedelbart att uppmana ansvariga för sidan att omforma dess utseende så att risk för sådan förväxling inte längre kvarstår.
Med vänliga hälsningar
Umeå universitet gm
Mikael Sjögren
(Mikael Sjögren)
Överbibliotekarie
   
 Korrespondensen går alltså nu snart vidare.

/Johan Hirschfeldt
Ordf.