Hjalmar Bergman Samfundet har i september 2012 skrivit ett andra brev till Umeå universitet i ärendet om Hjalmar Bergman Korrespondenser 1900-1930. Det brevet har följande innehåll (tyvärr klarar jag inte vissa tekniska anpassningar av texten vid återgivandet här):

Rektor vid Umeå universitet
För kännedom:
Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
Riksbankens Jubileumsfond
Svenska Akademien
Vetenskapsrådet
DiVA
SwePub    
Ref. Elektronisk publicering av Hjalmar Bergmans korrespondenser 1900-1930, Ert dnr 190-1491-21
Vi hänvisar inledningsvis till vårt brev till universitetet, ställt till rektor, av den 4 juni 2012 där vi sammanfattningsvis anförde:
Umeå universitets nätpublikation av ”Hjalmar Bergman Korrespondenser 1900–1930” uppvisar brister i fråga om kraven på vedertagen god sed inom förlagsvärlden resp. vetenskapssamhället. Detta bör ge universitetet anledning till åtgärder.
Genom universitetets överbibliotekarie fick vi ett brevsvar dagtecknat den 21 juni 2012. För detta tackar vi. I brevsvaret anfördes bl.a. följande.
Umeå universitet har inte deltagit i publicering av denna databas och har inte heller något inflytande eller ansvar för dess innehåll. Universitet har inte medverkat till denna publicering på annat sätt än genom att universitets enhet HUMlab varit tekniskt behjälplig vid upprättandet av webplatsen. Denna medverkan har skett på konsultbasis och som ett led i HUMlabs metodutveckling av det digitala kulturarvet men inte inneburit något inflytande eller ansvar för dess innehåll.
Därefter synes två saker ha skett.
1) Universitetets logotype har inte tagits bort från websidan utan flyttats från första sidans övre högra hörn ovanför uppgifterna om Marianne och Sverker R. Ek som ansvariga utgivare till mitt på sidan till höger efter uppgifterna om Samarbetspartners (HUMlab och Forskningsarkivet vid universitetet).
2) Sverker R. Ek har hos Myndigheten för radio och TV ansökt om att bli ansvarig utgivare för databasen med Marianne Ek som ställföreträdande utgivare. Hans ansökan om tillstånd har medfört en registrering hos myndigheten med uppgift om honom som ansvarig utgivare. (Ställföreträdande utgivare är en i yttrandefrihetsgrundlagen fullt möjlig funktion men uppgifter om ställföreträdande utgivare tas inte upp i sådana tillståndsbevis.) Beviset återfinns på http://www.radioochtv.se/Tillstand-och-registrering/Sok-i-registret/?entry=8ff599d3-f993-4e89-b5f2-6f279297b46e.
Med logotypens förflyttning markeras det samarbete som universitetet också bekräftat i sitt brevsvar. Vidare har Sverker R. Eks ensamansvar som ansvarig utgivare för databasen nu lagts fast.
Det förhållandet att logotypen fortfarande finns kvar på websidan – och nu närmare kopplats till vissa av universitetets enheter – kan vi dock inte förstå på annat sätt än som ett uttryck för att universitetet på visst sätt inte bara ”medverkat till” utan också fortfarande medverkar och fortlöpande kommer att medverka till och i publiceringen. Är denna tolkning felaktig bör detta förhållande föranleda en åtgärd från universitets sida. Det synes nämligen finnas visst utrymme för åtgärder från ett universitets eller en annan myndighets sida, även i situationer som den nu aktuella, när myndighetens logotype används på ett sätt som den inte vill ställa sig bakom.
Det är dock även av andra skäl som vi har funnit anledning att återkomma till universitetet i denna sak.
Det förekommer nämligen andra offentligen tillgängliga uppgifter om universitetets deltagande i eller medverkan till publiceringen av denna databas.  Dessa uppgifter har dessutom tillkommit som ett resultat av universitetets egna funktioner.
1) DiVA är en offentligt tillgänglig databas som innehåller publikationer som har publicerats och registrerats vid de olika lärosätena. I DiVA finns en registrering av verket. Där finns ett antal uppgifter. Bl.a. anges där tre författare Sverker R. Ek, Marianne Ek och Fredrik Palm. Under rubriken ”Förlag:” anges Umeå universitet.
2) SwePub är en offentlig databas som innehåller referenser till de forskningspublikationer som finns registrerade i för närvarande ett trettiotal svenska lärosätens publiceringsdatabaser. Umeå universitet är ett av de lärosäten som levererar data till SwePub. Verket Hjalmar Bergman: korrespondenser 1900 -1930 har registrerats i denna databas. Som författare anges samma tre personer som i DiVA. Därefter finns bl.a. följande uppgifter:
Umeå universitet Humanistiska fakulteten. Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
Umeå universitet Humanistiska fakulteten. Humlab.
Umeå: Umeå universitet, 2012
Om Umeå universitet finns alltså i dessa publikationer information av ett slag som brukar betecknas som utgivaruppgifter. Dessa uppgifter härrör från universitetet och är inte identiska med den inregistrerade och rättsligt gällande uppgiften om ansvarig utgivare. – Det kan ju för övrigt överhuvud finnas anledning att allmänt överväga hur registeruppgifter om elektroniska databaser under utgivaransvar lämpligen bör betecknas i biblioteksdatabaser. Begreppet ”förlag” blir här knappast en adekvat beteckning.
Vidare kan anmärkas att HUMlab:s Fredriks Palms medverkan – oavsett hans insatser för formgivningen – i akademiska sammanhang veterligen knappast kan betecknas som ett författarskap, i vart fall inte enligt de av Vetenskapsrådet uppställda kriterierna för god forskningssed.
Även om universitetet i sitt brevsvar redogjort för sin medverkan i projektet, som beskrivits som begränsad, finns alltså här flera omständigheter som gör att läget fortfarande framstår som motsägelsefullt och kan leda allmänheten vilse.
Så länge uppgifterna i DiVA och SwePub kvarstår oförändrade står universitetet i faktisk mening bakom publikationen. Även detta förhållande bör därför enligt vår mening ge anledning till ytterligare åtgärder från universitetets sida.
                                          
Ordförande i                                                           Ansvarig för brevutgivningen
Hjalmar Bergman Samfundet                                  Albert Bonniers Förlag                        
Stockholmsvägen 74                                              Kapellgränd 17
182 74 STOCKHOLM                                          116 25 STOCKHOLM
Kerstin Dahlbäck, prof. em.
Redaktör för Hjalmar Bergman Brev
Lill–Jans Plan 5
114 25 STOCKHOLM