Förlängd ansökningstid för Hjalmar Bergman-
samfundets nya essäpris

Samfundet delar i år för första gången ut sitt stipendium/essäpris om 8.000 kronor för vetenskapliga uppsatser och friare hållna essäer om Hjalmar Bergman och hans verk. Bidrag ska vara inlämnade före den 19 september.

Syftet är både att uppmuntra bra bergmanstudier, i vidare bemärkelse, och att gynna återväxten inom bergmanforskningen. Stipendiet är främst tänkt för litteraturstudenter upp till och med magisternivå, men även andra skribenter är välkomna att söka.

Ansökningar mottas av styrelsen löpande fram till den 19 september udda år. Stipendiet delas ut vartannat år, för en förtjänt uppsats eller essä. Offentliggörande av stipendiat/pristagare sker för första gången i november 2007 vid bokmässan i Örebro.

Regler: Uppsats/essä bör omfatta totalt 25.000-150.000 tecken. Bidrag skickas på e-post som bilaga i wordfil (ska innehålla författarens namn) till stina.lyles@tele2.se eller postas i tre exemplar till ”HjB-uppsats”, Stina Lyles, Långholmsgatan 1 B, 117 33 Stockholm. Bidrag ska vara samfundet tillhanda senast den 19 september. Följebrev med en kortfattad presentation av författaren på några rader, samt kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress, telefonnummer) ska bifogas. Ange även om uppsatsen ventilerats samt om den publicerats.

Samfundet förbehåller sig rätten att publicera insända bidrag. Eventuella reservationer mot detta måste anges i ansökan. Samfundet förbehåller sig också rätten att inte utse stipendiat om insända bidrag inte håller tillräckligt hög kvalitet.

Frågor? Kontakta Stina Lyles stina.lyles@tele2.se 070-799 45 64