På bloggen http://web.mac.com/joesundelin0gi/iWeb/Masker/074CE768-91E0-442D-A383-677A19879F01.html kan du som är nyfiken följa Odenteaterns repetitionsarbete under ledning av Mona Malm. Charlie Chaplin♥ Cleopatra är en iscensättning av Hjalmar Bergmans radiodrama Bakom masker.

Kärleksspel i en akt av Hjalmar Bergman
Ja, visst är det radiodramat Bakom masker som avses. I höst ges dramat för första gången på en teaterscen, på Odenteatern i Stockholm. ”Regi-öga” är Mona Malm, och huvudrollerna spelas av teaterdirektörerna själva, Klas Ahlstedt och Paula Ternström. I övriga roller medverkar Erica Lernehav och Joe Sundelin.


Premiär lördagen den 6 oktober 16.00. Hjalmar Bergmansamfundet håller sitt årsmöte på teatern i anslutning till premiären.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Alla är hjärtligt välkomna! Det gäller även icke-medlemmar, så ta gärna med intresserade vänner och bekanta. För medlemmarna finns det 40 förbokade biljetter, som samfundet betalar. Biljetter kan beställas och hämtas i Odenteaterns biljettkassa, Västmannagatan 56, nära Odenplan, 08-326090, info@odenteatern.se. Kassan är öppen tisdag till och med torsdag 16.00-19.00. Ordinarie biljettpris gäller för medföljande, 130 kr med kaffe och kaka.
Mer info om pjäsen: www.odenteatern.se info@odenteatern.se
Kallelse har skickas ut till medlemmarna i slutet av augusti.

Teaterbesök med samfundet
I samband med att Stockholms Stadsteater sätter upp Hjalmar Bergmans Clownen Jac i samarbete med Strindbergs Intima Teater, ordnade samfundet en teaterkväll den 2 mars.

Lars Lind och Sven Wollter spelar Clownen Jac, i Rickard Günthers regi, och alla tre deltog i ett panelsamtal om pjäsen tillsammans med litteraturvetarna Sten Wistrand och Åsa Mälhammar från Hjalmar Bergmansamfundet, efter föreställningen.

En döds memoarer
översatt till engelska
Nu har Neil Smiths översättning av En döds memoarer kommit på engelska. Genom ett speciellt erbjudande får samfundets medlemmar chans att beställa boken direkt från förlaget, till en kostnad av 150:- inklusive porto. En bra present till engelsktalande vänner! (Det går bra att skriva sin beställning på svenska.)


Norvik Press
University of East Anglia (LLT)
Norwich NR47TJ
UK
(+44) 1603 593356
norvik.press@uea.ac.uk
www.norvikpress.com


Hjalmar Bergmansamfundet är ett litterärt sällskap som stödjer forskning, publicerar skrifter och bedriver programverksamhet om Bergman och hans verk sedan 1958. Enligt stadgarna ska samfundet verka för att sprida och fördjupa intresset för Hjalmar Bergman och hans författarskap.

Hjalmar Bergmansamfundet vill främja läsningen av hans verk, diskussioner, föredrag, uppsättningar av Bergmans dramatik, forskning om och utgivning av Bergmans verk och bergmaniana.

Samfundet kontaktas via sekreterare Inger Hullberg, Järntorgsgatan 9, 703 61 Örebro, tfn 019-14 56 60 eller e-post exbru@hotmail.com, eller ordförande Johan Hirschfeldt, johan.hirschfeldt@swipnet.se, tfn 08-85 49 42, eller skriv till Hjalmar Bergmansamfundet c/o Johan Hirschfeldt, Stockholmsvägen 74, 182 74 Stocksund. Frågor om medlemsregister, boklager och fakturor och avgifter mm handhas av skattmästare Brita Molin, Sturegatan 16, 702 14 Örebro, tfn 019-32 06 37, brita.molin@ub.oru.se.

Förlängd ansökningstid för Hjalmar Bergman-
samfundets nya essäpris

Samfundet delar i år för första gången ut sitt stipendium/essäpris om 8.000 kronor för vetenskapliga uppsatser och friare hållna essäer om Hjalmar Bergman och hans verk. Bidrag ska vara inlämnade före den 19 september.

Syftet är både att uppmuntra bra bergmanstudier, i vidare bemärkelse, och att gynna återväxten inom bergmanforskningen. Stipendiet är främst tänkt för litteraturstudenter upp till och med magisternivå, men även andra skribenter är välkomna att söka.

Ansökningar mottas av styrelsen löpande fram till den 19 september udda år. Stipendiet delas ut vartannat år, för en förtjänt uppsats eller essä. Offentliggörande av stipendiat/pristagare sker för första gången i november 2007 vid bokmässan i Örebro.

Regler: Uppsats/essä bör omfatta totalt 25.000-150.000 tecken. Bidrag skickas på e-post som bilaga i wordfil (ska innehålla författarens namn) till stina.lyles@tele2.se eller postas i tre exemplar till ”HjB-uppsats”, Stina Lyles, Långholmsgatan 1 B, 117 33 Stockholm. Bidrag ska vara samfundet tillhanda senast den 19 september. Följebrev med en kortfattad presentation av författaren på några rader, samt kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress, telefonnummer) ska bifogas. Ange även om uppsatsen ventilerats samt om den publicerats.

Samfundet förbehåller sig rätten att publicera insända bidrag. Eventuella reservationer mot detta måste anges i ansökan. Samfundet förbehåller sig också rätten att inte utse stipendiat om insända bidrag inte håller tillräckligt hög kvalitet.

Frågor? Kontakta Stina Lyles stina.lyles@tele2.se 070-799 45 64

Samfundets årsmöte 2006/2007 hölls på Odenteatern i Stockholm den 6 oktober i anslutning till teaterns premiärföreställning av Chaplin hjärta Cleopatra (mer om denna uppsättning nedan, i tidigare notiser).

Johan Hirschfeldt omvaldes till ordförande och Anders Clason, Mona Malm, Peter Sjögren och Sten Wistrand omvaldes till styrelsen. Magnus Florin och Ulf Stark invaldes som nya styrelsemedlemmar. Kvar i styrelsen blir Kerstin Dahlbäck, Carl-Jan Granqvist, Inger Hullberg, sekreterare, Stina Lyles, redaktör för skriftserien och webbredaktör, Brita Molin, skattmästare och boklageransvarig, Jan Olsson och Paula Ternström. Signe Westin och Åsa Mälhammar hade avsagt sig omval och Katja Waldén avgick ur styrelsen.

Den medlem som önskar ta del av kommande protokoll och övriga årsmöteshandlingar ombeds kontakta samfundets sekreterare Inger Hullberg, Järntorgsgatan 9, 703 61 Örebro, tfn 019-14 56 60 eller e-post exbru@hotmail.com. Dit kan även de medlemmar vända sig som vill ta del av medlemsmatrikeln.

The American-Scandinavian Foundation har tilldelat samfundsmedlemmen Margareta Horiba översättarpris för hennes översättning av Flickan i frack, som förhoppningsvis kommer att ges ut i en dubbelspråkig studentutgåva i USA av Modern Language Association. Ett avsnitt av Horibas översättning har också publicerats i Scandinavian Review. I prismotiveringen står det att Horiba har “produced a quite miraculous manuscript, finding the Bergman tenor perfectly”, “the translator has understood Bergman’s vanished world and cherishes it”. Margareta Horiba, som är pensionerad bibliotekarie och bosatt i USA sedan 40 år, säger att Hjalmar Bergman har gått henne i blodet. Hon har också vågat sig på att översätta Herr von Hancken och Mor i Sutre. Samfundet gratulerar till priset och ser fram emot de kommande publiceringarna!

Läs mer om priset på http://www.amscan.org/translation.html.

Under våren planerar samfundet bland annat att ordna teaterbesök — det är Stockholms stadsteater som sätter upp Clownen Jac med premiär den 27 januari — samt föredrag och seminarium om Hjalmar Bergmans brev. Mer info om detta publiceras i februari.

Samfundet hoppas också kunna publicera både en uppdaterad bibliografi och en antologi med föredrag och essäer under 2007.

I samband med bokmässan i Örebro den 17-19 november höll samfundet 2006 års årsmöte i Karolinska skolan i Örebro, lördagen den 18 november. Under fredagen, lördagen och söndagen var vi också engagerade i bokmässan på Örebro slott och vid invigningen av det nya Hjalmar Bergmanmuseet i ”Wadköping”. Samfundet hade ett bord på bokmässan med information och småskalig antikvariatsförsäljning av böcker av och om Hjalmar Bergman.

En brevskrivares självförståelse – kring utgivningen av Hjalmar Bergmans brev
Projektet att ge ut Hjalmar Bergmans samlade brev närmar sig nu sin fullbordan. De båda ansvariga forskarna, professorerna Sverker R. Ek och Kerstin Dahlbäck, berättade om Bergmans korrespondens.


Årsmöte och föredrag
Före dette lektorn vid Karolinska skolan Erland Bohlin berättade om Hjalmar Bergman och Karolinska skolan, en skolgång som fick en ganska dramatisk avslutning. Omedelbart därefter följde årsmötet. Se separat notis om förändringar i styrelsen.

Besök på Elgérigården
En mindre grupp besökte Elgérigården, det hus där Hjalmar Bergmans morfar D.J. Elgérus bodde och som var en samlingsplats för den stora familjen.

Invigning av det nya Hjalmar Bergmanmuseet i Wadköping
Teaterladan: Enhetschef Susann Pettersson hälsade välkommen. Gunnar Uddén läste ”Clownens katekes”.
Hjalmar Bergmanmuseet: Wadköpings borgmästare Gerd Engman och Johan Hirschfeldt, ordförande i Hjalmar Bergman Samfundet, invigde det nya Hjalmar Bergmanmuseet.
Teaterladan: Anders Clason, tidigare chefredaktör vid Nerikes Allehanda och tidigare ordförande i Hjalmar Bergman Samfundet, talade kring Hjalmar Bergmans författarskap.