Hjalmar Bergman Samfundet

Berättelse för verksamhetsperioden 1 juli 2013–31 december 2014

 

Vid årsmötet 21 september 2013 antogs nya stadgar, vilka bland annat innebär att verksamhetsåret ändras till kalenderår. Övergångsvis förlängdes därför det pågående verksamhetsåret 2013/14 med sex månader till utgången av år 2014.

Samfundets styrelse har sedan årsmötet bestått av Peter A. Sjögren (ordförande), Kerstin Dahlbäck, Dixie Ericson, Jan Holmquist, Inger Hullberg (sekreterare), Clas Jackert (skattmästare), Arne Johnsson, Åsa Mälhammar, Sonja Svensson, Sten Wistrand, Lasse Zilliacus. Revisorer har varit Dan Danielsson och Clas Thor. Valberedningen har bestått av Johan Hirschfeldt (sammankallande) och Agneta Ljung.

Hjalmar Bergman Samfundet är medlem i DELS, De litterära sällskapens samarbetsnämnd. Kontaktperson med DELS är Peter A. Sjögren som även är ledamot av DELS:s styrelse.

Medlemsavgiften har varit 300 kronor för enskild medlem, 100 kronor för familjemedlem liksom för studerande samt 3 000 kronor för ständigt medlemskap. Det ekonomiska utfallet av verksamhetsperioden framgår av balans-och resultaträkningarna. Samfundet hade vid periodens slut 165 medlemmar.

Samfundets styrelse har sammanträtt 10 gånger under verksamhetsperioden.

Årsmöte ägde rum lördagen den 21 september 2013 på Örebro universitetsbibliotek. Drygt 20 medlemmar deltog. Ordföranden Johan Hirschfeldt samt styrelseledamöterna Peter Alsbjer, Anders Clason, Göran Everdahl, Brita Molin och Johan Rosell hade undanbett sig återval. På valberedningens förslag valdes till ny ordförande Peter A. Sjögren. Som ledamöter i styrelsen omvaldes på två år Clas Jackert, Sonja Svensson och Sten Wistrand; Dixie Ericson, Jan Holmquist och Arne Johnsson nyvaldes på två år och Lasse Zilliacus nyvaldes på ett år. Till revisorer omvaldes Clas Thor och nyvaldes Dan Danielsson. Till valberedning utsågs Agneta Ljung (omval) och Johan Hirschfeldt (nyval). Förslaget till nya stadgar, som antagits i en första läsning vid årsmötet 2012, antogs i en andra läsning och har därmed ersatt stadgarna från 1958.
Efter årsmötesförhandlingarna höll Sten Wistrand föredrag under rubriken ”’Men barn i en stat, en modern stat, det är ett oting’. Hjalmar Bergman och det moderna samhället”. I samband med årsmötet invigdes också på universitetsbiblioteket en Hjalmar Bergman-monter med böcker och föremål med anknytning till författaren.

Den viktigaste händelsen under verksamhetsperioden var utan tvivel fullbordandet av utgivningen av Hjalmar Bergmans brev genom att den fjärde och avslutande volymen ”Brev IV” utkom i månadsskiftet februari/mars 2014 med Kerstin Dahlbäck som utgivare. Samfundet uppmärksammade detta med två program. Först ett releaseevemenang på Nedre Manilla den 19 februari med Albert Bonniers förlag som värd och med anföranden av Kerstin Dahlbäck, förläggaren Hans Isaksson, styrelseledamoten Arne Johnsson och ordföranden Peter A. Sjögren. Ett trettiotal medlemmar deltog och kunde hämta ut sina exemplar av boken. Den 20 mars ordnades ett offentligt program på och i samarbete med ABF i Stockholm, där Kerstin Dahlbäck, Hans Isaksson, Peter A. Sjögren, författaren Astrid Trotzig och förra styrelseledamoten Signe Westin hade valt ut var sitt brev som de läste och kommenterade var och en på sitt personliga sätt. Ca 20 åhörare.

Övriga program

21 januari 2014: Videovisning i Stockholm av Lennart Ehrenborgs Florensfilm ”Mitt hjärtas stad” från 1963. Conny Svensson och Malin Wahlberg introducerade tv-filmen och Kerstin Dahlbäck ledde diskussionen efteråt. Ca 20 deltagare.

27 april 2014: Föreställning av ”Swedenhielms” på Östgötateaterns scen i Norrköping med Sven Wollter i huvudrollen. 19 deltagare hade gruppbokats av Samfundet. Förutom att se föreställningen fick de dessförinnan höra regissören Pontus Plaenge berätta om uppsättningen och sina tankar bakom den.

18 september och 3 december 2014: Videovisning i Örebro resp. Stockholm av tre korta tv-filmer baserade på verk av Hjalmar Bergman, ”Kan ni bota mig doktor”, ”Kärlek genom ett fönster” och ”Bakom masker”. Sten Wistrand introducerade filmerna. I Örebro 7 deltagare, i Stockholm drygt 30.

Styrelsen har satsat på att göra Hjalmar Bergman Samfundet mer synligt utåt. En riktig webbplats, hjalmarbergmansamfundet.se, som har ersatt den tidigare bloggen, lanserades i juni 2014. Där finns utförlig information om både författaren Hjalmar Bergman och om Samfundet, ett fotogalleri och ett arkiv med gamla blogginlägg. Ny information publiceras fortlöpande, och det finns ett kontaktformulär genom vilket besökare kan sätta sig i förbindelse med Samfundet.
Samfundets mest resurskrävande arrangemang under perioden var deltagandet i Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg 25–28 september 2014. Genom att montern i de litterära sällskapens kvarter delades med Delblancsällskapet kunde kostnaderna ändå begränsas. För ändamålet lät styrelsen dels tillverka en s.k. rollup med stort foto av författaren och texten ”Välkommen till Hjalmar Bergman Samfundet”, dels trycka en liten folder med information om författaren och om Samfundet. Båda dessa kan naturligtvis nyttjas i den fortsatta verksamheten. Gensvaret från publiken får sägas ha varit hyggligt; många foldrar delades ut, böcker såldes för drygt 500 kr. och fyra nya medlemmar värvades. I montern tjänstgjorde Peter A. Sjögren, Inger Hullberg, Kerstin Dahlbäck och Lasse Zilliacus (den sistnämnde även som representant för Delblancsällskapet). Kerstin Dahlbäck höll också ett föredrag på De litterära sällskapens scen: ”Bakom masker. Hjalmar Bergman som brevskrivare”. I samarrangemang med Delblancsällskapet talade Lars Lönnroth om ”Hjalmar Bergmans USA och Sven Delblancs”.

Den 24–25 oktober deltog Kerstin Dahlbäck som representant för Hjalmar Bergman Samfundet i ett symposium på Sigtunastiftelsen med rubriken ”Karlfeldt & Co – den förlorande generationen?”, om det litterära kulturarvets allt svagare ställning i skolan, på universiteten och i kulturdebatten.

Slutligen kan nämnas att Samfundet under året, genom tillmötesgående av styrelseledamoten och fritidsantikvaristen Jan Holmquist, har samlat hela sitt bestånd av böcker på ett ställe, nämligen i dennes boklager i Årsta. Därmed har en långvarig otillfredsställande situation förts till ett tillfredsställande slut.

 

Verksamhetsberättelsen fastställd genom styrelsebeslut onsdag 4 februari 2015.

 

För styrelsen

 

Peter A. Sjögren                                       Inger Hullberg
Ordförande                                              Sekreterare

Formgivaren Jan Landqvist har under en följd av år tillverkat bokstöd som föreställer kända författare. Och nu har turen kommit till Hjalmar Bergman. Mycket lyckat tycker vi i Samfundets styrelse. Bokstöden är tillverkade i stabil svartlackerad plåt. De kan köpas från nätbokhandeln Glansholms bokhandel, webbadress http://www.glansholm.se/antikvariat/bokstod och priset är 275 kr. inkl. moms.

burst

Ovan: byggnaden som en gång inrymde Hotel Nordland, Hjalmar Bergmans sista bostad

Välkommen till Berlin, staden där Hjalmar Bergman tillbringade en betydande del av sina sista år och där han dog på nyårsdagen 1931.

På den här resan försöker vi följa honom i spåren, men vi lär också känna dagens moderna huvudstad samt besöker Historiska museet och Sveriges ambassad. Se detaljerat program och priser i länken nedan.

Bindande anmälan görs skriftligt till ordföranden Peter A. Sjögren senast den 1 juni 2015, helst per e-post pasjogren@telia.com. Alternativt Beckasinvägen 11, 152 54 Södertälje. Obs: gäller även dem som anmält preliminärt intresse.

Anmälan måste göras i vars och ens fullständiga namn som det är skrivet i passet. Uppge också önskemål om ev. enkelrum och specialkost. Vi behöver också hem- eller e-postadress dit researrangören ska skicka faktura. Förfallodag för betalning blir 15 juni.

Program och priser Berlin för utskick

 

16.45

Kommer att publiceras i SVT Play

En introduktion av tv-teaterns serie ”Markurells i Wadköping” efter Hjalmar Bergmans roman. I programmet som är en blandning av röster, film och stillbilder träffar vi en rad personligheter som haft nära beröringspunkter med författaren och människan Hjalmar Bergman.

Från 1968. Även i SVT1 6/1, SVT1 10/1 och SVT1 11/1

4:3-format Textat sid. 199

17.15

Kommer att publiceras i SVT Play

Svensk dramaserie från 1968 efter Hjalmar Bergmans roman med samma namn. Del 1 av 4. Första delen presenterar huvudpersonerna och berättar förhistorien till de dramatiska händelserna i Wadköping den sjätte juni 1913. I rollerna: Edvin Adolphson, Eva Dahlbeck, Ulf Brunnberg, Tor Isedal, Jan-Olof Strandberg, Barbro Larsson m.fl.

Även i SVT1 6/1, SVT1 11/1 och SVT24 17/1

4:3-format Textat sid. 199

Berlin var inte ”mitt hjärtas stad” för Hjalmar Bergman. Det var Florens, dit han kom redan som ung och dit han återvände många gånger i livet. Men Berlin blev en viktig stad för Bergman mot slutet av hans liv, fast på ett övervägande negativt sätt. Hit flydde han från hustrun Stinas kvävande (som han upplevde dem) omsorger, här kunde han få utlopp för sin homosexualitet, som han avskydde. Sin inre konflikt dövade han med ”cognac och cox” (kokain). Så levde han några höstmånader årligen från 1926. Till slut tog detta leverne kål på hans i grunden starka fysik och han avled på sjukhuset Nordsanatorium  på nyårsdagen 1931.

I Hjalmar Bergmans brev och i hans almanackor kan man följa hans liv praktiskt taget dag för dag, även perioderna i Berlin. Han bodde ömsom på hotell, ömsom i hyrda lägenheter. Adresserna finns kvar även om det inte alltid är samma byggnad som står på dem. Det är alltså möjligt att vandra i Bergmans spår i Berlin, och det är vad en grupp på 20 personer från Hjalmar Bergman Samfundet gjorde 19-21 september i år. För de praktiska arrangemangen stod Carina Axelsson vid resebyrån Ask Mr Nilsson, och vår ciceron i Berlins geografi var Annika Bless, perfekt svensktalande, mycket sakkunnig, entusiastisk och väl förberedd på vår grupps önskemål och behov.

Kort reseberättelse
Efter ankomst till Tegel vid lunchtid på lördagen möttes vi av guiden, som satte oss på den väntande bussen och tog oss till en typisk tysk resturang vid Friedrichstrasse för lunch. Efter avnjutna weiss- och currywurstar m.m. blev det bussightseeing runt Berlin som slutade vid vårt hotell intill Kurfürstendamm. Gemensam middag på en närbelägen restaurang. På bilden nedan guiden Annika Bless och Samfundets förre ordförande Johan Hirschfeldt på lunchresaturangen Maximilians.
Hjalmar Bergman i Berlin # 4

dav Ett minnesmärke från sightseeingen: ett tomt bibliotek, nedsänkt i marken, på platsen för nazisternas första bokbål 1933.

Söndagen var den egentliga Hjalmar Bergman-dagen. Guiden Annika hämtade oss halv tio och satte oss på en vanlig lokalbuss för transport en bit västerut till första målet: Konstanzerstrasse 1, där Bergman bodde i hyresrum en kort tid hösten 1926.
Hjalmar Begman i Berlin sept -15 Samfundets ordförande Peter A. Sjögren läser ur brev avsända från Konstanzerstrasse 1.
Några veckor senare flyttade han tillsammans med sin unge protegé, den tyske skådespelaren Werner Fütterer, till en egen lägenhet på Paulsborner Strasse 1. Där står nu det tyska Klasslotteriets arkitektoniskt bemärkta hus. Ytterligare längre västerut ligger hotell Kronprinz vid Kronprinzendamm. Här bodde Hjalmar som tonåring med sin pappa Claes redan 1899, och byggnaden är fortfarande, eller snarare ånyo, hotell. I brev hem till mamma Frédrique röjer sig den blivande författaren: ”efter afäten supé uppsökte vi Unter den Linden och gingo gatan framåt seende på det lifliga folket. Rätt som vi gingo kommo vi till ett stort hus framför hvilket en stor mängd människor hade samlat sig. Då och då klöfs män af några beridna poliser och i deras kölvatten följde vackra ekipager med rikt dekorerade militairer. Vi slöto oss till hopen och gapade som den. Då – plötsligt gick en rörelse genom massan, kom en stor vagn med förfärlig fart rullande och däri satt – der grosse Kaiser! Som en blixt var han borta men det var roligt att ha’ sett’ en.”
Efter hotell Kronprinz var det tid för dagens längsta förflyttning, denna gång med S-bahn, till Invalidenstrasse 115 nära Nordbanhof (på Bergmans tid Stettiner Bahnhof). På adressen står fortfarande den byggnad som en gång var Hotel Nordland, nu mest läkarmottagningar. Här hade Hjalmar bott flera gånger tidigare, även tillsammans med Stina, och det blev hans sista adress i Berlin. Det var en märklig känsla att stå framför denna byggnad, fullt igenkännlig från fotografier från tiden, och det blev naturligt nog resans höjdpunkt.
HjalmarBergmans sista hotell i BerlinHotel Nordland” i dag

Därmed var vandringen i Bergmanspåren slut. Återstod på söndagseftermiddagen lunch på en krog i de nyrestaurerade jugendkvarteren Hackesche Höfe, en sevärdhet i sig. (En av byggnaderna ses i vinjettbilden ovan.) Därefter promenad via Museumsinsel till Historisches Museum, där vi hann med både en tillfällig utställning om tysk ockupation i tolv länder under andra världskriget samt den del av den permanenta utställningen som rör 1900-talet. På kvällen mycket god och trevlig middag på en italiensk restaurang.
sdr Vår skickliga guide Annika Bless tackades med ett Hjalmar Bergman-bokstöd

Måndag förmiddag var till fritt förfogande. På eftermiddagen avslutades reseprogrammet med ett besök på de nordiska ländernas ambassadområde. På ett gemensamt planlagt område har alla de fem nordiska länderna byggt var sin arkitektoniskt särpräglad ambassadbyggnad, som vi fick en utvändig visning av. Ambassaden hade också haft vänligheten att ställa ett mötesrum till vårt förfogande, där jag, i Kerstin Dahlbäcks beklagliga frånvaro, läste hennes föredrag ”Berlin och Bergman” och där vi hade en avslutande diskussion.

Så återstod bara flyget hem.

Peter A. Sjögren
Foton Clas Jackert och Peter A. Sjögren

Markurells i Wadköping”, från 1919, är Hjalmar Bergmans mest kända roman. Fylld av burlesk komik och subtilt allvar och med en handling som utspelar sig under en enda dag har den lockat till dramatisering många gånger. Först av Bergman själv, för Radioteatern 1929, mest bekant i Gustaf Molanders och Hans Dahlins tv-serie med Edvin Adolphson i huvudrollen, som gick i repris i Sveriges Television så sent som i januari år.

Och nu senast, hösten 2015, på Göteborgs stadsteater med manus av Dennis Magnusson och i regi av Dennis Sandin. Det är en lyckad överföring till scenen, där allt väsentligt av romanens rätt komplicerade handling har tagits tillvara och både komik och allvar fått tillbörlig plats. Mutlunchen i läroverkets kollegierum blir rättmätig höjdpunkt och dramats peripeti. Dan Ekborg i huvudrollen har skapat en egen Markurell utan att snegla på föregångare, mer känslosam än brutal. Fru Markurell blir i Carina M. Johanssons gestaltning en starkare och mer självständig hustru och mor än vad man har varit van vid. Av de mindre – men viktiga – rollerna fäste jag mig särskilt vid Mia Höglund-Melins fru de Lorche.

Peter A. Sjögren

Svenska Dagbladet

Den avslutande delen i utgåvan av Hjalmar Bergmans brev recenserades i Svenska Dagbladet den 28 april. Recensent är Tom Hedlund, som även recenserade del III häromåret.

Om utgåvan skriver han: ”Kerstin Dahlbäck har genomfört ett krävande ensamarbete med redigeringen av dessa ofta svårdaterade och ibland även svårlästa brev; i de fylliga noterna presenterar hon omnämnda personer och förklarar dessutom såväl sammanhang som enskilda ord.”

Läs hela recensionen här:
http://www.svd.se/kultur/understrecket/hjalmar-bergmans-forfall-blottas-i-breven_3506830.svd.

Bild av David Hall, licensierad enligt CC BY 2.0

Så var bokmässan över! I fyra dagar har vi från Hjalmar Bergman Samfundet och Delblancsällskapet stått i vår gemensamma monter och försökt få passerande mässbesökare att intressera sig för våra författare. Jag tycker det har gått hyggligt: fyra nya medlemmar har vi fått och ett dussintal böcker har vi sålt. På de litterära sällskapens scen drog Lars Lönnroth och Kerstin Dahlbäck stor publik med sin anföranden. Vi stöttar aktivt DELS:s (De litterära sällskapens samarbetsnämnd) upprop till stöd för systemet med kommunala fristäder för svenska författare: läs mer  på DELS:s webbsida http://www.dels.nu/fristadsprojektet/varna-fristadssystemet-delta-dels-protestaktion-protestera-pa-bloggen-har/.

Kommer vi tillbaka nästa år? För tidigt att säga, det är mycket som ska klaffa. Men låt oss hoppas!

Peter A. Sjögren

brev4

I en stort uppslagen recension i DagensNyheter den 10 augusti öser Mari Schottenius beröm över Samfundets utgåva av Hjalmar Bergmans brev och verkets utgivare Kerstin Dahlbäck.

http://www.dn.se/kultur-noje/sa-visade-hjalmar-bergman-sitt-sanna-jag-i-sina-brev/

Hjalmar Bergman Samfundet visar tre korta tv-filmer byggda på verk av Hjalmar Bergman onsdag 3 december kl. 18.30 på Rörstrands slott, Rörstrandsgatan 5 i Stockholm. Kommenterar gör Sten Wistrand, universitetslektor i Örebro och ledamot av Samfundets styrelse. Ingen föranmälan. Programmet blir ca två timmar långt inklusive kaffepaus. Obs. att av upphovsrättsskäl är evenemanget öppet endast för medlemmar och deras personliga gäster.

Kan ni bota mig, doktor (från omkring 1970) är en adaption gjord av Sven Lindberg efter en novell i samlingen Kärlek genom ett fönster från 1928. Pjäsen är i huvudsak en monolog, med Jan-Olof Strandberg i rollen som Patienten; regi Åke Falck. – Bakom masker (1974) är en tv-version av en radiopjäs från 1930. I rollerna Agneta Ekmanner, Frej Lindqvist, Olof Lundström och Lil Terselius; regi Lars Amble. – Kärlek genom ett fönster (1978) är en novell från 1925 adapterad för tv av Herbert Grevenius. Gertrud Fridh gör huvudrollen; regi Agneta Elers-Jarleman.